รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01051313
การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับนักเทคโนโลยีชีวภาพ
การวิเคราะห์ความแปรปรวนและการออกแบบเชิงสุ่มบริบูรณ์ แผนแบบบล็อก การออกแบบเชิงตัวประกอบ ผลของตัวแปรสุ่ม การออกแบบสปลิตพล็อตและแบบซ้อน การประยุกต์โปรแกรมสถิติทางเทคโนโลยีชีวภาพ