รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01051314
ระบบชีวภาพและกิจกรรมของจุลินทรีย์ภาคปฏิบัติการ
พื้นฐาน : 01051312 หรือเรียนพร้อมกัน / ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับวิชา 01051312 ระบบชีวภาพและกิจกรรมของจุลินทรีย์ภาคปฏิบัติการ