รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01051321
เทคโนโลยีชีวภาพในอุตสาหกรรมอาหาร
กระบวนการหมักทั่วไป กระบวนผลิตของอาหารหมัก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรดอินทรีย์ สารให้กลิ่นรส กรดแอมิโน และนิวคลิโอไทด์ การประยุกต์โปรไบโอติก การผลิตโปรตีนเซลล์เดี่ยว การผลิตสารให้ความหวานและสี เอนไซม์และการประยุกต์ อาหารเชิงหน้าที่และการประยุกต์ เทคโนโลยีของแป้งและน้ำตาล พอลิเมอร์ธรรมชาติและการประยุกต์ มีการศึกษานอกสถานที่