รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01051322
เทคโนโลยีชีวภาพในอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่อาหาร
เชื้อเพลิงชีวภาพ การบำบัดของเสียและน้ำเสีย การใช้ประโยชน์ของเสีย การฟื้นฟูทางชีวภาพ การควบคุมทางชีวภาพ รอยเท้าคาร์บอนและฉลากสีเขียว โมเลกุลห่อหุ้ม นาโนเทคโนโลยีชีวภาพ พอลิเมอร์-ชีวภาพ อุตสาหกรรมสารละลาย อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ ไมโครเบียลไมนิง มีการศึกษานอกสถานที่