รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01051333
การปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางอุตสาหกรรมเกษตร III
พื้นฐาน : 01051232 / กระบวนการแพร่ ความสัมพันธ์ของเฟส ขั้นตอนและการปฏิบัติการแบบต่อเนื่อง การปฏิบัติการแบบหลายขั้นตอนซึ่งมีและไม่มีการกลั่นไหลกลับ การปฏิบัติการแบบสถานะคงตัว การดูดกลืนก๊าซ การกลั่น การสกัดด้วยตัวทำละลาย การชะ การดูดซับ การแลกเปลี่ยนไอออนและการตกผลึก