รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01051334
วิศวกรรมเคมีชีวภาพ
พื้นฐาน : 01419211 / การประยุกต์พื้นฐานทางวิศวกรรมและหลักการทางคณิตศาสตร์ จลนพลศาสตร์ของการเติบโต การสร้างผลิตภัณฑ์ และการใช้สารอาหารของ จุลินทรีย์ในการหมักแบบเบ็ดเสร็จและต่อเนื่องของระบบเซลล์อิสระและเซลล์ตรึง การให้อากาศและการกวน การขยายขนาด และการควบคุมระบบถังหมัก หลักพื้นฐาน กระบวนการปลายน้ำ พื้นฐานการหมักของเซลล์พืช เซลล์สัตว์ และ จุลินทรีย์พันธุวิศวกรรมในกรรมวิธีการหมัก มีการศึกษานอกสถานที่