รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01051361
ชีวเคมีของจุลินทรีย์และการควบคุม
พื้นฐาน : 01051312 / ชีวพลังงานและเอนไซม์ การเสื่อมสลายทางชีวภาพและวิถีชีวสังเคราะห์ วิถีการหมัก การสังเคราะห์ด้วยแสง ชีววิทยาระดับโมเลกุลของจุลินทรีย์ โครงสร้างดีเอ็นเอและการถ่ายแบบดีเอ็นเอ การถอดรหัสและการแปลรหัส การควบคุมกระบวนการเมแทบอลิสซึมของจุลินทรีย์