รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01051424
เทคโนโลยีเชื้อเพลิงชีวภาพ
ชนิดของเชื้อเพลิงชีวภาพและกระบวนการ การผลิตเอทานอลชีวภาพ การแยกสลายวัตถุดิบเป็นน้ำตาล การหมัก และการกลั่น การผลิตไบโอดีเซล การสกัดและเอสเตอริฟิเคชันน้ำมันพืชและน้ำมันใช้แล้ว การเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กสำหรับการผลิตไบโอดีเซล ไบโอมีเทนจากถังย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจนและจากการฝังกลบมูลฝอย