รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01051431
การควบคุมและวิชาการเครื่องมือ
หลักการของเครื่องมือวัดที่สำคัญ คณิตศาสตร์พื้นฐานที่จำเป็น โปรแกรมประยุกต์เพื่อการคำนวณ การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของกระบวนการ หลักการของการควบคุมการผลิตในอุตสาหกรรม การควบคุมแบบย้อนกลับ การวิเคราะห์ความเสถียรของระบบ ระบบควบคุมแบบ PID และการออกแบบระบบควบคุม