รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01051462
เทคโนโลยีการหมักอาหาร
พื้นฐาน : 01419211 / หลักและการประยุกต์จุลินทรีย์ในการผลิตอาหารหมัก กล้าเชื้อและผลิตภัณฑ์หมักชนิดของกระบวนการหมัก วิธีดำเนินการและเครื่องมือการแปรรูป และการควบคุมคุณภาพ มีการศึกษานอกสถานที่