รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01051463
วิศวกรรมกระบวนการหมัก
เทคโนโลยีใหม่ทางวิศวกรรมของกระบวนการหมักในระดับอุตสาหกรรม วิศวกรรมกระบวนการสร้างและสลายเพื่อปรับปรุงอุตสาหกรรมการหมัก การประยุกต์การหมักเซลล์จุลินทรีย์รีคอมบิแนนต์ เซลล์พืชและสัตว์ ในอุตสาหกรรมการหมักสมัยใหม่ มีการศึกษานอกสถานที่