รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01051464
เทคโนโลยีเอนไซม์
หลักการผลิตเอนไซม์เชิงอุตสาหกรรมโดยจุลินทรีย์ การคัดเลือกจุลินทรีย์แบบจำลองการสังเคราะห์เอนไซม์ เทคนิคการเพาะเลี้ยง การทำให้เซลล์แตก การสกัด การแยก และการทำให้บริสุทธิ์ การประยุกต์เอนไซม์ในอุตสาหกรรม หลักการตรึงเอนไซม์ เกณฑ์ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเอนไซม์ มีการศึกษานอกสถานที่