รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01051465
ระบบการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยในอุตสาหกรรมการหมัก
หลักการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมการหมัก ระบบสำหรับควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ระบบพื้นฐานที่จำเป็น ระบบเฉพาะที่ไม่ได้บังคับใช้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง