รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01051466
พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ
พื้นฐาน : 01051361 / พันธุศาสตร์อุตสาหกรรม การหลอมโพรโตพลาสต์ วิศวกรรมพันธุศาสตร์ ปฏิกิริยาลูกโซ่ของพอลิเมอเรสและการเรียงลำดับดีเอ็นเอ โพรบกรดนิวคลีอิก จีโนมิกส์และโปรติโอมิกส์ การประยุกต์ทางเกษตร อุตสาหกรรม แพทย์ และสิ่งแวดล้อม