รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01051467
พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพภาคปฏิบัติการ
พื้นฐาน : 01051466 หรือเรียนพร้อมกัน / ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับวิชา 01051466 พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ