รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01051471
การออกแบบทางเทคโนโลยีชีวภาพ
หลักการออกแบบกระบวนการในอุตสาหกรรมชีวภาพ ดุลมวลและพลังงานการออกแบบเครื่องมือในกระบวนการการผลิต การประเมินราคาของต้นทุนการผลิต