รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01051483
การใช้ประโยชน์จากของเสีย
หลักการและกรรมวิธีทำของเสียและของเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมมาใช้ประโยชน์ ความเหมาะสมของกรรมวิธีต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจ มีการศึกษานอกสถานที่