รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01051484
เทคโนโลยีชีวภาพอาหารสัตว์
หลักสูตรนี้ประกอบไปด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับองค์ประกอบ สมบัติทางเคมีฟิสิกส์ และโภชนาการของส่วนประกอบอาหารสัตว์ เทคโนโลยีอาหารสัตว์อัดเม็ดแข็ง อาหารสัตว์อัดรีด อาหารสัตว์หมัก การปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว์ด้วยสารไบโอแอ็กทีฟ บทบาทของเอนไซม์ สารโปรไบโอติก และพรีไบโอติกที่มีผลต่อการเจริญของสัตว์ และคุณภาพของผลิตภัณฑ์