รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01051487
เทคโนโลยีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ชนิดและกระบวนการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ กระบวนการ และผลิตภัณฑ์ขั้นสำเร็จ มีการศึกษานอกสถานที่