รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01051489
การบำบัดน้ำเสียและของเสีย
ลักษณะเฉพาะของน้ำเสีย การบำบัดขั้นปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ หลักการเสื่อมสลายทางชีวภาพของสารอินทรีย์วิธีการบำบัดของเสียที่เป็นของแข็ง