รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01051497
สัมมนา
การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีชีวภาพในระดับปริญญาตรี