รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01051498
ปัญหาพิเศษ
การศึกษาค้นคว้าทางเทคโนโลยีชีวภาพระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน