รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01051499
โครงงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ
โครงงานที่น่าสนใจในแขนงต่างๆ ของเทคโนโลยีชีวภาพ