รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01073511
ชีววิทยาและการเพาะปลูกอ้อย
2(2-0-4)
ลักษณะเฉพาะทางชีวภาพของอ้อย เทคนิควิธีการเพาะปลูก และเก็บเกี่ยว การควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบก่อนถึงโรงงานน้ำตาล