รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01073521
เคมีของซูโครส
3(3-0-6)
สมบัติทางเคมีของน้ำตาลซูโครส จลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวข้อง สมบัติของสารประกอบที่เกี่ยวข้องระหว่างการผลิตน้ำตาลและการใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้ การผลิตเอทธานอล