รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01073522
เทคนิคทางชีวเคมีของน้ำตาล
2(2-0-4)
ปฏิกิริยาทางชีวเคมีเพื่อการพัฒนาการผลิตน้ำตาล เทคนิคสำหรับการแยกสารประกอบน้ำตาล และเทคนิคการวิเคราะห์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมน้ำตาล ผลพลอยได้ที่ได้จากกระบวนการชีวเคมี