รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01073523
อุณหพลศาสตร์ของสารละลายน้ำตาล
3(3-0-6)
สมบัติทางอุณหพลศาสตร์ของสารละลายน้ำตาลในหลายสภาวะ หลักการคำนวณหาค่าจำเพาะทางอุณหพลศาสตร์ของสารละลายน้ำตาล การเปลี่ยนแปลงสมบัติทางอุณหพลศาสตร์ของสารละลายน้ำตาล การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน