รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01073531
เทคโนโลยีของน้ำตาล
3(3-0-6)
กระบวนการผลิตน้ำตาล ปฏิบัติเฉพาะหน่วย การสกัด การทำใส การต้มเคี่ยว การอบแห้ง การถ่ายเทความร้อนและการประหยัดพลังงานในการผลิต การใช้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมการผลิต การควบคุมคุณภาพ