รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01073532
เทคโนโลยีของน้ำตาล II
3(3-0-6)
กระบวนการผลิตน้ำตาลเน้นหลักวิศวกรรมของการถ่ายเทมวล การทำสมดุลย์ของมวลและพลังงาน