รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01073533
การควบคุมกระบวนการผลิตน้ำตาล
3(3-0-6)
การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของกระบวนการผลิตน้ำตาล หลักการคำนวณ ทฤษฎีการควบคุมและการออกแบบระบบควบคุม การควบคุมอัตโนมัติในอุตสาหกรรมสาหกรรมน้ำตาล