รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01073598
ปัญหาพิเศษ
3
การศึกษาค้นคว้าทางค้นคว้าเทคโนโลยีน้ำตาลระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และเรียบเรียงเป็นรายงาน