รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01051535
ระบบการทำความเย็นในอุตสาหกรรมเกษตร
3(3-0-6)
หลักการถนอมวัสดุทางชีวภาพด้วยความเย็น อิทธิพลของความเย็นที่มีต่อวัสดุทางชีวภาพ สมบัติทางความร้อนของวัสดุทางชีวภาพ การบวนการแช่เย็นและแช่เยือกแข็ง การออกแบบเหมาะที่สุดสำหรับกระบวนการทำความเย็น และ การจัดการห้องเย็นในอุตสาหกรรมเกษตร