รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01051536
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
3(3-0-6)
สมบัติทางกระแสวิทยาของของไหลทางชีวภาพ การไหลท่อและช่องเปิด การออกแบบเครื่องสูบ ระบบการถ่ายโอนความร้อนทางชีวภาพ การก่อกำเนิดความร้อน การถ่ายโอนและการสะสม ระบบการถ่ายโอนมวลทางชีวภาพ การแพร่เชิงโมเลกุล และการสะสมมวล