รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01051564
การสลายตัวและกระบวนการบำบัดทางชีวภาพ
3(3-0-6)
หลักการของการสลายตัวและกระบวนการบำบัดด้วยชีวภาพของ สารอินทรีย์ชีววัตถุ และสารสังเคราะห์ที่ปนเปื้อนอยู่ในสิ่งแวดล้อม กลไกการสลายตัวด้วยชีวภาพของลิกโนเซลลูโลส สารประกอบอะโรเมติกพอลิเมอร์ สารอินทรีย์เคมีอันตราย การปรับปรุงการย่อยสลายด้วยวิธีพันธุวิศวกรรม และโปรตีนวิศวกรรม เทคนิคต่างๆ ของกระบวนการบำบัดด้วยชีวภาพ และกรณีศึกษา