รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01051565
เอนไซม์เทคโนโลยีขั้นสูง
3(2-3-6)
เทคโนโลยีการผลิตเอนไซม์ในระดับกึ่งอุตสาหกรรม การทำเอนไซม์ให้บริสุทธิ์โดยวิธีการทางโครมาโตกราฟี รวมทั้งการตรวจสอบความบริสุทธิ์และการหาน้ำหนักโมเลกุล โดยวิธีการทางอีเลคโตรโฟเรซีส การประยุกต์ วิธีการทางวิทยาภูมิคุ้มกัน และโปรตีนเอนจิเนียริ่งมาใช้ประโยชน์ในทางเอนไซม์