รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01051581
ระบบกำจัดของเสีย
3(2-3-6)
ระบบกำจัดของเสียแบบต่างๆ ระบบทางเคมีและระบบทางชีววิทยา จลนพลศาสตร์ของปฏิกริยาในกรรมวิธีกำจัดของเสียแบบต่างๆ