รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01051596
เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพ
1-3
เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพในระดับปริญญาโท หัวข้อเรื่องเปลี่ยน แปลงไปในแต่ละภาคการศึกษา