รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01051597
สัมมนา
1
การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพในระดับปริญญาโท