รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01051521
เทคโนโลยีการแยกผลิตภัณฑ์ให้บริสุทธิ์
3(3-0-6)
การแยกเซลล์ และสารเคมีชีวภาพภายในเซลล์ออกจากเซลล์ การสลายเซลล์และการทำใสสารสกัด การตกตะกอน วิธีโครมาโทกราฟี ระบบสองเฟสในน้ำไมเซลล์ผันกลับ เมมเบรนของเหลว และเทคโนโลยีเมมเบรน