รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01051523
เทคโนโลยีขั้นสูงของแป้ง
3(3-0-6)
จลนพลศาสตร์การแตกสลายตัวของโมเลกุลแป้ง กระบวนการผลิต แป้งและปฏิกิริยาทางเคมีในการผลิตอนุพันธ์ต่าง ๆ จากแป้ง รวมทั้งการนำไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม