รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01051532
การประยุกต์คอมพิวเตอร์สำหรับกระบวนการทางชีวภาพ
3(3-0-6)
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในกระบวนการทางชีวภาพ การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของกระบวนการทางชีวภาพ และการแก้ปัญหาโดยใช้คอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการควบคุมการผลิต กรณีศึกษา