รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01051562
กระบวนการอุตสาหกรรมหมักขั้นสูง
3(2-3-6)
ความก้าวหน้าของกระบวนการอุตสาหกรรมหมัก การปรับปรุง ประสิทธิภาพ กระบวนการหมักแบบใหม่ๆ เทคนิคการใช้วัตถุดิบราคาถูกมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ในเชิงการค้า