รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01051563
การตรึงตัวเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพ
3(2-3-6)
ชนิดของตัวเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพ กระบวนการตรึงตัวเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพ ลักษณะเฉพาะและเสถียรภาพของเอนไซม์และเซลล์จุลินทรีย์ที่ถูกตรึง ชนิดของถังปฏิกรณ์ชีวภาพและการประยุกต์ทางอุตสาหกรรมเกษตร