รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01051597
สัมมนา
1
นำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ระดับปริญญาโท ในรูปของการบรรยาย และเขียนเป็นรายงาน