รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01051598
ปัญหาพิเศษ
1-3
การศึกษาค้นคว้าทางเทคโนโลยีชีวภาพ ระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน