รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01051501
เทคโนโลยีชีวภาพแบบเข้มข้นสำหรับบัณฑิตศึกษา
5(5-0-10)
หลักการเทคโนโลยีชีวภาพ สมบัติและลักษณะเฉพาะของจุลินทรีย์ การประยุกต์จุลินทรีย์ในอุตสาหกรรม ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยในอุตสาหกรรมเกษตร และวิทยาศาสตร์วิศวกรรมเคมีชีวภาพ