รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01051524
เทคโนโลยีทรัพยากรที่เกิดต่อเนื่อง
3(3-0-6)
การแปรสภาพชีวมวลให้เป็นก๊าซเชื้อเพลิงและพลังงานจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรโดยกระบวนการทางเคมีและทางเทคโนโลยีชีวภาพ การผลิตก๊าซชีวภาพ แอลกอฮอล์ และเชื้อเพลิงด้วยกระบวนการแยกสลายด้วยความร้อนและการแปรสภาพเป็นก๊าซ พลังงานที่เกิดต่อเนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติ