รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01051621
เทคโนโลยีขั้นสูงในกระบวนการแยกผลิตภัณฑ์ให้บริสุทธิ์
3(3-0-6)
หลักการแยกโปรตีนที่มีกิจกรรมจากจุลินทรีย์ ตัวเร่งทางชีวภาพจากจุลินทรีย์ที่เป็นผลจากรีคอมบีแนนต์ดีเอ็นเอ เทคนิคการแยกโดยเจล และโครมาโทกราฟีแบบแลกเปลี่ยนไอออน อิเล็กโทรฟิริซิส รวมทั้งเทคนิคทางโครมาโตกราฟีในระดับอุตสาหกรรม