รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01051631
วิศวกรรมระบบชีวภาพ
3(3-0-6)
วิศวกรรมวิถีกระบวนการสร้างและสลายของเซลล์ การจำลองแบบทางจุลชีววิทยาของอาหารและระบบชีวภาพ การควบคุมกระบวนการขั้นสูงและระบบอัตโนมัติของกระบวนการหมักระดับอุตสาหกรรม วิศวกรรมการเพาะเลี้ยงเซลล์ขั้นสูง การพัฒนากระบวนการทางชีวภาพอย่างยั่งยืน