รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01051661
เทคโนโลยีขั้นสูงของยีน
3(3-0-6)
การเพิ่มประสิทธิภาพการกลายพันธุ์ของจุลินทรีย์โดยการสร้างการกลายพันธุ์แบบจำเพาะตำแหน่ง การนำดีเอนเอเข้าไปในเซลล์ และการจัดลำดับของยีนในโครโมโซมหลังการถ่ายโอนยีน เทคโนโลยีของดีเอนเอโพรบ การประเมินประสิทธิผลในการเลือกเซลล์เริ่มต้นเพื่อการประยุกต์ใช้ชีวสารสนเทศศาสตร์กับงานด้านจีโนมิกส์ โปรตีโอมิกส์ และเมตาจีโนมิกส์ รวมทั้งการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ